Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Kategória:
Staršie žiaci U15, nar. 1.1.2007 a mladší
Dátum konania:
10.4.2022 (nedeľa)
Usporiadateľ:
Z poverenia SSTZ stolnotenisový klub STC ŠKST Bratislava
Adresa herne:
ŠKST Aréna Bratislava, Stará Vajnorská 11725/14
Riaditeľ turnaja:
Lucia Čolovičková
Hlavný rozhodca:
Jaroslav Freund
Zástupca hl. rozhodcu:
Janka Krajčovičová
Organizačný pracovník:
Martin Jaslovský
Prihlášky doručiť do:
9.4.2022 do 19,00 hod. na www.turnaje.sstz.sk, turnaj 4. SPM starší žiaci
Odhlasovanie z turnaja:
zaslaním správy na emailovú adresu jaro.freund@gmail.com
Žrebovanie:
v deň konania turnaja, športová hala
Vklad:
10,- EUR/hráč
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu SPM pre sezónu 2021/2022 a týchto propozícií
Ubytovanie:
v priestoroch STC ŠKST, Hotel Color, Hotel Prim, www.booking.com
Súťaže:
Dvojhra
Podmienka účasti:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii.
Rozhodcovia:
Kvalifikovaní s licenciou, delegovaní usporiadateľom
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7,30 do 8,30 hod.
Loptičky:
XUSHAOFA 40+, biele
Ceny:
Diplomy, poháre
Sťažnosti a protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Všeobecné ustanovenia:
Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.
Upozornenie COVID-19:
Turnaj sa uskutoční v režime ZÁKLAD. Počas celého turnaja sú všetci účastníci povinní dodržiavať nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19! Vo vnútorných priestoroch haly je povinné nosenie respirátorov (okrem hráčov počas zápasov) a dodržiavanie rozostupov.