Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Názov, Kategória:
PROPOZÍCIE TURNAJA SLOVENSKÉHO POHÁRA MLÁDEŽE - ROČNÍK 2022/2023 3.SPM - mladšie žiačky, MŠK Žiar nad Hronom
Dátum konania:
Sobota 25.2.2023
Usporiadateľ:
S poverením SSTZ MŠK Žiar nad Hronom
Adresa hracej miestnosti:
Mestská športová hala, Partizánska, 152, Žiar nad Hronom
Riaditeľ turnaja:
Ing. Jozef Barniak
Hlavný rozhodca:
Jaroslav Zliechovec
Zástupca Hl. rozhodcu:
Filip Turčan
Organizačný pracovník:
Jozef Barniak, 0910 500 487
Prihlášky doručiť do (dátum, hodina):
Prihlášky sú akceptované iba prostredníctvom stránky https://turnaje.sstz.sk do 24.2.2023 do 19:00
Odhlásenie z turnaja:
Odhlásenie z turnaja je možné emailom na adrese: jaro.zliechovec@gmail.com
Žrebovanie (čas a miestnosť):
v piatok 24.2.2023 o 19:30 športová hala ZH
Vklad:
15 EUR za hráča
Stravovanie:
Ubytovanie:
https://hotelluna.eu , http://www.hotelfellini.sk
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhra
Podmienky štartu:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii.
Rozhodcovia:
Kvalifikovaní, delegovaní
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30
Loptičky *** (značka, farba):
***
Ceny:
1.traja obdržia poháre, diplomy, medaily
Sťažnosti, protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Všeobecné ustanovenia:
Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.
Poznámka:
Z DÔVODU VEĽKÉHO POČTU ODHLÁSENÍ Z TURNAJOV SPM PO VYŽREBOVANÍ, VV SSTZ SCHVÁLIL ZMENY V SÚŤAŽI SPM. Ak sa na turnaji SPM nezúčastní riadne prihlásený hráč: a) je odhlásený z turnaja v čase medzi vyžrebovaním a ukončením prezentácie (do 8.30 hod. v deň turnaja), je klub, za ktorý bol prihlásený, povinný zaňho uhradiť vklad; b) nie je odhlásený z turnaja v stanovenom čase do 8.30 hod. a ani sa turnaja nezúčastní, je klub, za ktorý bol prihlásený, povinný zaňho uhradiť vklad + pokutu 50 €.