Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Kategórie:
Staršie žiačky (2009 a mladšie)
Dátum konania:
13.04.2024 (sobota)
Usporiadateľ:
Bratislavský stolnotenisový zväz - BSTZ
Adresa herne:
Stolnotenisová hala SSTZ, Černockého ul. 7729/6, Bratislava
Riaditeľ turnaja:
Martin Rehák
Hlavný rozhodca:
Jaroslav Freund, 0907 561 516
Zástupca hl. rozhodcu:
Janka Krajčovičová
Organizačný pracovník:
Alexander Cibula
Prihlášky doručiť do:
12.4.2024 do 19:00 hod. (online registrácia do systému)
Odhlasovanie z turnaja:
písomne na adresu freund@bstz.sk
Žrebovanie:
12.4.2024 o 19:00 hod., zasadačka SSTZ
Štartovné:
15,00 EUR/hráč
Občerstvenie:
Bufet
Ubytovanie:
Hotel Color, Hotel Prim, www.booking.com
Časový rozpis:
7:30 - 8:30 prezentácia, 8:30 - 9:00 žrebovanie, o 9:00 otvorenie a začiatok súťaží
Predpis:
Hrá sa podľa SP, pravidiel stolného tenisu, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhry
Systém súťaží:
1. kolo – skupinový systém, 2. kolo – vylučovací systém
Loptičky:
Joola Flash 3***
Rozhodcovia:
Kvalifikovaní, licencovaní a delegovaní organizátorom
Ceny:
Diplomy a poháre
Námietky:
Podávajú sa v zmysle Súboru predpisov
Podmienka účasti:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja alebo mladší. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii. Hráči, ktorí nebudú do 8,30 hod. prezentovaní alebo neupovedomia organizátora o meškaní, budú zo súťaže vyradení a nebude možné ich opätovne zaradiť. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť.
Sankcie:
Rozhodnutím VV SSTZ ak sa na turnaji SPM nezúčastní riadne prihlásený hráč: ----- a. Ak je hráč odhlásený z turnaja v čase medzi vyžrebovaním a ukončením prezentácie (do 8:30 ráno), je klub, za ktorý bol prihlásený, povinný zaňho uhradiť vklad. ----- b. Ak sa hráč z turnaja neodhlási v stanovenom čase do 8:30 a ani sa turnaja nezúčastní, je klub, za ktorý bol prihlásený, povinný zaňho uhradiť vklad + pokuta 50,- EUR.